***ประกาศ โรงเรียนพระกุมารศึกษาเลื่อนการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน จากวันที่ 16 พ.ค. 58 ไปเป็นวันที่ 30 พ.ค. 58