***ประกาศ ขออภัยท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนพระกุมารศึกษาเนื่องจากโดเมนเว็บไซต์มีปัญหาจึงไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรม

                 ได้ที่ https://www.facebook.com/phakumarnSuksa